نویسنده = ���������� ������������ ��������
بررسی مؤلفه‌های فرهنگ ایثار و شهادت در اندیشۀ شهید مطهری

دوره 23، شماره 112، خرداد 1396، صفحه 61-85

سعید قربانی؛ محمد رحیمیان؛ زاهد غفاری هشجین