نویسنده = �������� ���������� ��������
واکاوی نحوه ارتباط انسان – جامعه - طبیعت از منظر آیات اجتماعی سوره انفال

دوره 25، شماره 120، اسفند 1398، صفحه 165-186

محمد سلطانیه؛ محسن مدنی نژاد