نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نحوه ارتباط انسان – جامعه - طبیعت از منظر آیات اجتماعی سوره انفال

دوره 25، شماره 120، پاییز و زمستان 1398، صفحه 165-186

محمد سلطانیه؛ محسن مدنی نژاد