نویسنده = ���������������� ���������� ��������
بررسی موازین ارزشی اسلام، یهود و مسیحیت در باب اخلاق حرفه‌ای (رویکردی تطبیقی)

دوره 23، شماره 113، شهریور 1396، صفحه 115-142

مهدی ابراهیمی نژاد؛ محبوبه عسکری باقرآبادی