نویسنده = ���������� ���������� ����������
نظریۀ همنشینی افتراقی با نگاه به آیات قرآن و روایات

دوره 23، شماره 114، آذر 1396، صفحه 143-166

نفیسه متولی زاده