نویسنده = ������ ������������ ��������
باز تعریف تبلیغات تجاری از منظر اسلام با روش کیفی

دوره 23، شماره 114، آذر 1396، صفحه 117-142

زهره داوودی؛ میثم شیر خدایی؛ محسن نورائی