نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. آراء تفسیری آیت الله جوادی آملی در موضوع عفاف با رویکرد تحلیل محتوا

دوره 23، شماره 114، پاییز 1396، صفحه 53-92

فاطمه حبیبی؛ فتحیه فتاحی زاده