نویسنده = �������� ���������� ��������
عدالت سیاسی در اندیشۀ شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی

دوره 23، شماره 115، بهمن 1396، صفحه 149-168

رحمت عباس تبار؛ شهربانو فولادی