عدالت سیاسی در اندیشۀ شهید مطهری و راولز در یک نگاه تطبیقی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی و هیأت علمی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد اندیشۀ سیاسی در اسلام

چکیده

عدالت سیاسی به عنوان یکی از دغدغه‌های جامعۀ انسانی، به لحاظ داشتن جایگاه و پیشینه‌ای که در ادیان و مکاتب سیاسی داشته است، در کنار مفاهیمی مانند آزادی، امنیت و دموکراسی همواره مورد توجه بوده و در این مسیر، اندیشمندان و متفکرین در تعریف از عدالت و راه رسیدن به آن به بیان نظریات خود پرداخته‌اند. شهید مطهری نیز، از جمله متفکرین عدالتخواه، در ردیف اندیشمندانی قرار دارد که براساس آموزه‌های دینی و اسلامی، نظریات خود را در مورد این مسأله بیان کرده است. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی عدالت سیاسی در اندیشۀ ایشان بوده و به این پرسش پرداخته که، عدالت سیاسی در اندیشۀ شهید مطهری چه جایگاهی دارد؟ یافته‌های پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از نظریۀ عدالت سیاسی جان راولز، حکایت از این دارد که عدالت سیاسی در نظر شهید مطهری، در ذیل عدالت اجتماعی قرار دارد و اﺻﻮﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮن آزادی، دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ منبعث از ﺣﻘﻮق واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎن‌ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ‌ﻫﺎی ﻋﺪاﻟﺖ و ﺗﻮازن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد.

کلیدواژه‌ها