نویسنده = ���������� �������� ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. جلوه‌های اخلاق اجتماعی در ارتباط با همسایگان از منظر صحیفۀ سجادیه

دوره 24، شماره 116، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-14

علی خیاط؛ سیدمصطفی رمضان زاده خیرآبادی