نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی نقش‌های جنسیتی در رویکرد اسلامی و جامعه‌شناختی

دوره 24، شماره 118، پاییز و زمستان 1397، صفحه 59-82

فاطمه قاسمپور