نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربست و سنجش نظریۀ «محرومیت نسبی» در انقلاب اسلامی ایران

دوره 24، شماره 118، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-58

بهزاد قاسمی؛ محمد بختیاری