امنیت در مکتب پیشوایان دین

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

نظر به موضع‌گیری اسلام نسبت به مسألۀ امنیت، چنین به نظر می‌رسد که هدف اصلی آن، برقراری امنیت در جوامع انسانی است.
نگارنده در راستای تبیین این هدف، کوشیده است طی چند بخش، راز نهفته‌ای را که در ایمان و اسلام است، آشکار نماید و این، مدعای ما در مسألۀ تحقیق است.
نگارنده در نخستین بخش، به مفهوم­کاوی برخی عناوین و اصطلاحات کلیدی در رابطه با امنیت می­پردازد و در بخش دوم، بحثی را به میزان اهمیت مسألۀ امنیت در اسلام اختصاص داده و در بخش سوم، به ارائۀ مدل و الگوهای تئوریک در مکتب اسلام پرداخته است.
نویسنده، توجه به دو نکته را لازم می‌داند: یکی اینکه مقالۀ حاضر، هر چند در مقام پاسخ به شبهات نیست، اما تلویحاً و به دلالت تضمّنی، به این حقیقت دست می‌یابد که چنین دینی، طبعاً نمی‌تواند خاصیت و طبیعتی غیر از امنیت داشته باشد که خود، پاسخی است به آنان که آن را به غرض یا به غلط، دین خشونت معرفی می‌نمایند.
نکتۀ دیگر این است که اسناد روایات این بحث، اگرچه به‌طور عموم، مربوط به همۀ معصومین‰ است، اما به طور ویژه‌ای در بخش آخر به راهبردهای جاوید حضرت ثامن الأئمه† مزین گردیده است.

کلیدواژه‌ها