بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت‌های داوطلبانۀ خیرخواهانه

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضوهیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

سازمان‌های غیر دولتی (NGO)، پدیده‌ای جدید در حیات اجتماعی جوامع غربی محسوب می‌شوند که رشد شتابان آن‌ها، از نیمۀ دوم قرن بیستم و در پی مسائل ناشی از جهانی‌شدن آغاز شده است. این سازمان‌ها، به دنبال بسیج نیروی مردمی و داوطلب برای بهبود وضعیت جامعه، رفع کاستی‌ها، بروز و ظهور دیدگاه‌ها و دستیابی به توسعۀ پایدار هستند. در این بین، زنان نیز از این وضعیت مستثنی نبوده و فرصت حضور در سازمان‌های غیر دولتی، به عنوان نمادی از مشارکت را خواهند داشت. تشویق زنان و فراهم آوردن امکان حضور آنان در سازمان‌های غیر دولتی، آنان را به نیرویی سازنده تبدیل کرده و مشارکت اجتماعی آنان را بهبود می‌بخشد. با توجه به این که فعالیت در چنین سازمان‌هایی، داوطلبانه و غالباً بدون نفع اقتصادی می‌باشد، بررسی و تبیین عواملی که سبب مشارکت زنان به عنوان قشر عظیمی از جامعه، در این نهادها و امور خیر می‌گردد، ضروری به نظر می‌رسد. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای، به بررسی و تبیین این عوامل، متناسب با پتانسیل‌های زنان در پنج حوزۀ فردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی پرداخته و عواملی همچون عواطف، خانواده، تربیت، آموزش، سن، سواد، حقوق اقتصادی زن مسلمان، فاکتورهای مذهبی و دیگر موارد بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها