معرفی سبک فرزندپروری بامریند و ارزیابی آن با نگاهی به گزاره‌های اخلاقی - اجتماعی اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

چکیده

یکی از مؤلّفه‌های اساسی در گستره و موضوع تربیت فرزند، سبک فرزندپروری والدین است. پژوهش حاضر، از تحقیقات کیفی است و با روش تحلیل محتوا، ضمن معرفی سبک فرزندپروری بامریند، به برخی نقاط قوّت و ضعف آن، با نگاهی به آموزه‌های اسلامی پرداخته است. با تتبّع و ژرف‌اندیشی در گزاره‌های اسلامی، می‌توان استنباط کرد که سبک فرزندپروری بامریند، علی‌رغم امتیازات و جامعیت نسبی (به ویژه در سبک مقتدارانه) که دارد، دارای نقاط ضعف چندی است. سؤال اساسی این است که سبک فرزندپروری مبتنی بر گزاره‌های اسلامی، دارای چه ویژگی‌هایی است که در دیگر سبک‌های فرزندپروری و به‌ویژه، در سبک فرزندپروری دایانا بامریند مورد توجه نبوده و یا کم‌رنگ است. امتیازات و نکات برجسته‌ای که می‌تواند در اتقان، جامعیت و افزایش گسترۀ شمولی نظریۀ سبک فرزندپروری، حایز اهمیت باشد و این نکات به گونه‌های مختلف، در گزاره‌های اسلامی و در رابطه با سبک فرزندپروری وجود دارد و در سبک فرزندپروری بامریند، بسیار کم‌رنگ بوده و یا ملاحظه نشده است. این نکات عبارتند از: بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و تفاوت‌های فرزندان، غفلت از اصل جامع‌نگری، ناهمترازی بین تقاضا و کنترل، عدم ملاحظۀ جنبه‌های معنوی و عبادی در اهداف فرزندپروری، عدم توجه به تقویت خودکنترلی و پرهیزکاری در فرزندان و عدم توجه به هنجارهای متافیزیکی و الهی و... .

کلیدواژه‌ها