آسیب شناسی رفتار اخلاقی در آرمان‌شهر اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

شناسایی نقاط ضعف و آسیب جامعه، به لحاظ اخلاقی، به منظور رفع مشکل و ترمیم ضایعات، به نوعی متضمن تغییر نیز هست؛ تغییری که از اصل حاصل شده است و تغییری که باید دوباره انجام گیرد تا خوی اولیه احیا شود. این تمامی بحث در این نوشتار است که نویسنده در سه بخش: مفاهیم و کلیات، هسته­ی اصلی بحث آسیب، و ارائه­ی راهبردهایی در این رابطه، بدان پرداخته است.
شیوه­­ی کار بررسی توصیفی در مایه­ی راهبردی است و به سبک کتابخانه­ای و آرشیوی. فرضیه­ی قبل از تحقیق که مسأله­ی تحقیق براساس آن استواری می­یابد، عبارت است از این که جامعه­ی اسلامی ایران پس از انقلاب بزرگ اجتماعی و سیاسی مسیری را به سوی معنویت گرایی آغاز کرده و دچار تحول شده است. با این حال خطراتی نیز آن را تهدید کرده است و در
شکل­های نامرئی هنوز ادامه دارد.

کلیدواژه‌ها