آثار فردی و اجتماعی حجاب و نقش آن در امنیت اجتماعی زنان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشتة الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی) دانشگاه آزاد اسلامی بابل (نویسندة مسؤول)

چکیده

لزوم پوشیدگی و به اصطلاح حجاب زن در برابر مرد بیگانه یکی از احکام بدیهی در اسلام است و در قرآن کریم مکرر روی آن تأکید شده است. از مسائل مهمی که در این باب مطرح است این که «آثار فردی و اجتماعی عفاف و حجاب چه نقشی در تأمین امنیت اجتماعی زنان دارد؟». آیا احکام پوشش از مختصات اجتماعی است، یعنی ضرر و زیان آن مربوط به جامعه است یا علاوه بر آثار اجتماعی، آثار فردی نیز دارد که پیامدهای سوء ناشی از بدحجابی در وهلة اول متوجه خود زن می­گردد و بعد به جامعه برمی­گردد. این­ها مسائلی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می­گیرد و لذا آن را در دو حیطة آثار فردی و اجتماعی آورده­ایم و برای مخاطب این مطلب روشن خواهد شد که عفاف و حجاب با امنیت اجتماعی زنان رابطة مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها