بررسی تعارض نقش اجتماعی زن با مسؤولیت مادری و راه حل آن

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

اصالت نقش مادری همراه با عهده­داری مسؤولیت­های خاص برای زن و در پی آن، لزوم اتخاذ تدابیری برای تسهیل پرداختن به شأن مادری و همسری، نتیجه­ای است که نگارنده در این تحقیق به آن می­رسد. همچنین در این نگاشته در صدد حل تعارض میان شأن همسری/ مادری و اشتغال بانوان
می­باشد.
آنچه بیشتر در این پژوهش مورد تأکید نگارنده در اثبات مدعاست، تکیه بر تفاوت­ها و در رأس آنها تفاوت جنسیتی است که زن را به عنوان حامل و مولد نسل بشر و مربی او مخصوص می­گرداند و بر این اساس به شأن مادری نسبت به مسؤولیت اجتماعی وی اصالت و اولویت بالذات می­دهد، به گونه­ای که هر مفروض دیگری را تحت­الشعاع قرار می­دهد. محور با اهمیت دیگر، ضرورت اجتماعی ـ دینی عصر حاضر بر تکثیر برای در امان ماندن از پیر نسلی در کشور ما ایران است که از چندی پیش رخ نموده است.
از سوی دیگر ایران اسلامی در یک مسابقة جهانی تمدن­ساز نمی­تواند نیمی از نسل خود را عاطل و در امور اجتماعی و غیره غیرفعال بگذارد، زیرا اتخاذ چنین هدفی به واقع از نظر اسلام مصداق بارز اسراف در نیروی انسانی و نکوهیده است.
با این توصیف برای نیل به مقصود، به تدبیر کافی برای حل تعارض موجود نیاز داریم که نگارنده در فصل آخر به موارد راهبردی در این زمینه پرداخته است.
پژوهش حاضر در مایة بنیادی ـ راهبردی و با روش اسنادی (کتابخانه­ای/ آرشیوی) و به شیوة توصیفی در محدودة اجرایی ایران اسلامی فراهم آمده است.

کلیدواژه‌ها