واکاوی ویژگی‌های مربی، در خطابات مستقیم قرآن کریم به پیامبر اکرم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان (نویسندة مسؤول)

چکیده

خداوند متعال در قرآن کریم تعلیم و تربیت را از وظایف پیامبرگرامی اسلام9 برمی­شمرد و ایشان را در جایگاه معلمی و مربی­گری امت قرار
می­دهد و در این جایگاه بر برخورداری پیامبر9 از برخی ویژگی­ها برای توفیق در کار، به شکل خطاب مستقیم، تأکید می­ورزد. استخراج و تبیین این ویژگی­ها جهت بهره­برداری دست­اندرکاران تعلیم و تربیت، خصوصاً مربیان دینی، هدفی است که پژوهش حاضر با بهره­گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی دنبال می­کند.

کلیدواژه‌ها