مبانی و مصادیق تعلیم و تربیت اقتصادی فرزندان در خانوادة اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دکترای علوم قرآن و حدیث و استاد دانشکدة الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جهان­بینی اسلامی، تأمین سعادت فردی و اجتماعی انسان را مقصد قرار داده و در مسیر نیل بدین مقصود الگوهای رفتاری متعددی در حوزه­های مرتبط با حیات وی ارائه نموده است. اقتصاد یکی از رموز بقای خانواده و بالتبع جامعة اسلامی می­باشد. تأکید قرآن کریم بر اخلاق محوری، آخرت گرایی، زمینه سازی جهت تولید و توزیع، لزوم اتخاذالگوی صحیح مصرف وعدالت مداری، لزوم اهتمام والدین به تعلیم و تربیت اقتصادی را مبرهن می­سازد.
خانواده به عنوان کانون تعالی انسان، از طریق آموزش فرزندان نسبت به التزام به اصول ارزش­مند اخلاقی در حوزة اقتصاد سبب خواهد شد ، افراد از عنفوان جوانی با برخورداری از حُسن رفتار و تدبیر در عرصه­های اقتصادی خانواده، توان­مندی لازم نسبت به عهده­داری مسؤولیت­های کلان در تحولات اقتصادی جوامع را کسب نمایند. بدین سان نظارت مستمر والدین، رفتارهای مدبرانة اقتصادی را نهادینه خواهد ساخت. بر این مبنا ، پای­بند نمودن فرزندان به اصل میانه­روی، تقریب مفهوم «مدارا» با «اقتصاد » در اندیشة فرزندان، بیان
انگیزه­های انجام فعالیت­های اقتصادی برای فرزندان، تلقین مطلوبیت کار و نکوهش راحت­طلبی و سوق­دهی فرزندان به ارتقاء تعهد، تخصص و نوآوری از جمله مصادیق تعلیم و تربیت اقتصادی فرزندان محسوب می­شوند.

کلیدواژه‌ها