رابطة فرهنگ و اقتصاد از منظر اسلام

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام

چکیده

در مسیر رشد و شکوفایی یک ملت، تغییر نگاه مردم به چگونگی
توانمندی­های خود و استفاده از ظرفیت­های فرهنگی و اعتقادی، زمینة
دست­یابی به اقتصادی کارامد و مترقی را فراهم خواهد ساخت. لذا «فرهنگ» به عنوان یک اصل بسیار مهم و ضروری، نقش خود را در کنار «اقتصاد»، بیش از بیش آشکار خواهد ساخت.
رهبر معظم انقلاب، به عنوان بهترین دیدبان نظام اسلامی، با درک صحیح از شرایط و نیاز کنونی کشور، سال جاری را نیز به نام سال «اقتصاد و فرهنگ همراه با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام­گذاری نمودند و بهانه شد تا با توجه به اهمیت موضوع، مقاله­ای تحت عنوان «رابطة فرهنگ و اقتصاد از منظر اسلام» نگارش نموده و رابطه و تأثیر آن را بر «اقتصاد و فرهنگ» مورد تحلیل و بازنگری قرار دهیم، زیرا به نظر می­رسد این امر بتواند کمک شایانی را به عنوان بازوان فرهنگی در بخش مدیریت جهادی و اقتصاد سالم و متعالی، ایفا نماید.
در این نوشتار سعی شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه­ای و اسنادی، به روش تحلیلی توصیفی به سؤال اصلی تحقیق مبنی بر این که «آیا اساساً از دیدگاه اسلام میان فرهنگ دینی، کار و اقتصاد، رابطه­ای برقرار می­باشد؟»، با ارائة مطالبی همچون فرهنگ کار و تلاش از دیدگاه آیات و روایات، آثار و برکات کار، نگاه اسلام به مقولة عافیت طلبی، جایگاه تعطیلی در اسلام و... پاسخ داده و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها