جایگاه عوامل زیستی در موفقیت فرد از منظر قرآن و روایات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم حدیث

چکیده

در رسیدن به هدف که موفقیت تلقی می­گردد، عوامل متعددی دخالت دارد که ممکن است نقش برخی از این عوامل مستقیم و نقش برخی دیگر به صورت غیرمستقیم باشد. از این میان جایگاه عوامل زیستی انکار ناپذیر است. در اسلام به اصل این نوع اثرگذاری اشاره شده است که تأثیر فوق در سه جریان تأثیر بدن بر روح، تأثیر روح و روان بر بدن و ابزاریت بدن برای روح دسته­بندی می­شود. اسلام دستورالعمل­های قابل توجه و دقیقی را برای زندگی زیستی انسان ارائه نموده است. قسمتی ازاین دستورالعمل­ها در این دسته­بندی جای می­گیرد که عبارتند از 1. تغذیه (شامل الف: تناسب در تغذیه، ب: تعادل در تغذیه، ج: آداب در تغذیه)، 2. تخلیه، 3. بهداشت، 4. استراحت، 5. اجتناب از گناهان، 6. عوامل زیست محیطی و 7. مدیریت غرائز.
به طور غالب کسانی که براساس موازین عقلانی زندگی می­کنند هدفی را نیز دنبال می­کنند که رسیدن به آن هدف برای آنها موفقیت تلقی می­گردد.

کلیدواژه‌ها