شاخصه‌های تمدن اسلامی از منظر آیات و روایات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، مدرس دانشگاه علمی کاربردی شهرستان روانسر (نویسندة مسؤول)

چکیده

واژة تمدن در علوم اجتماعی از واژه­هایی است که در تحلیل­های تاریخی ـ اجتماعی مورد استفاده قرار می­گیرد. تمدن­ها براساس نوع تکوین، اشکال مختلفی دارند و هر یک دارای ویژگی­هایی هستند که می­توان به وسیلة آن، تمدن­ها را از یکدیگر بازشناخت و تقسیم­بندی نمود. یکی از این تمدن­ها، تمدن اسلامی است که مبتنی بر جهان بینی اسلامی است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که بارزترین ویژگی­های تمدن اسلامی را که زاییدة اسلام است، همچون داشتن جهان­بینی پویا، مبارزه با سنت­های غلط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه، عدالت محوری، تأکید بر مدارا و بصیرت، اقتدارگرایی، مسؤولیت­پذیری و... از منظر آیات و روایات مورد تبیین و بررسی قرار دهیم. در این پژوهش از روش کتابخانه­ای و توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها