اولویت‌های تولید از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آیت الله حائری

چکیده

اسلام، خواهان عزت و اقتدار مسلمین در تمامی عرصه­ها، از جمله عرصة اقتصادی است و تولید، مقدمة رسیدن به این هدف بزرگ است. از این رو اسلام برای تولید اهمیت ویژه­ای قائل شده است و مسلمانان و پیروان خود را به فعالیت‌های مختلف تولیدی همچون تولیدات کشاورزی، دامداری، صنعتی و نیز تجارت تولیدات این بخش­ها در راستای توزیع و ترویج این سه بخش دعوت می‌کند.
با توجه به این که رسیدن به رشد تولید و خودکفایی مسلمین و بی‌نیازی جستن از کشور‌های کفر، روش‌ها و راه­کارهای بی­عیب و نقصی را می‌طلبد که از جملة آنها رعایت اولویت‌ها در تولید است، در این تحقیق سعی بر آن است تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از آیات قرآنی و سخنان گهربار پیامبر اکرم9 و ائمة معصومین: به معرفی اولویت‌های تولید از دیدگاه اسلام در راستای رسیدن به رشد و اقتدار اقتصادی مسلمین بپردازیم. هدف از این پژوهش تشویق تولیدکنندگان به رعایت اولویت‌های تولیدی است.

کلیدواژه‌ها