اصول و راهبردهای ارتباطات اجتماعی براساس آموزه‌های دینی و روان‌شناسی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین اصول و راهبردهای ارتباط اجتماعی سازنده­ای است که برگرفته از آموزه­های دینی و روان شناسی است. پرسش اساسی عبارت است از «اصول و راهبردهای ارتباطات مؤثر اجتماعی از منظر دین و روان شناسی چیست؟». روش پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است. به این منظور پس از شناسایی و استخراج مفاهیم و مستندات از متون دینی و روان شناسی به تحلیل محتوای آنها پرداخته و به اصول و راهبردهایی که مستند به متون دینی و روان شناسی است، اشاره می­گردد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که شاخص­ترین اصول و راهبردهای تعامل اجتماعی، که مستند به آموزه­های دینی و روان شناختی است، عبارتند از: آشنایی با نیازها، شناخت جامعة هدف، آشنایی با هنجارها، شناخت پیام و روش پیام رسانی، برقراری رابطة کلامی و غیر کلامی سنجیده، بهره­گیری از یادگیری الگویی، توجه به تفاوت­های فردی و ظرفیت­های شناختی، ملاحظة ویژگی­های جنسیتی، تسلط اجمالی به محتوای آموزه­های دینی، بصیرت و آشنایی با تکنیک­ها و قوانین ایجاد ارتباط و انتقال پیام، بهره­گیری از جاذبه­های میان فردی و....

کلیدواژه‌ها