موانع صله رحم در بعد فردی و اجتماعی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو پژوهشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

نویسنده در این نوشتار که درصدد بیان «موانع انجام صلة رحم»
می­باشد، بحث خود را در دو بخش فردی و اجتماعی پی گرفته، و در هر بخشی به عوامل متعددی اشاره می­کند. از جمله عوامل فردی می­توان از:
ـ استضعاف معرفتی؛
ـ جهل به تبعات منفی قطع رحم؛
ـ فردگرایی کاذب در اثر وجود عذرهای طبیعی؛
ـ عامل اقتصادی ـ اجتماعی روزمره­گی؛
ـ محدودیت­های مادی؛
ـ قصور و سهل­انگاری؛
در بعد علل اجتماعی نیز می­توان از عواملی یاد کرد که از اهم آنها:
ـ تحولات فکری ـ فرهنگی؛
ـ تحول و تغییر اجتماعی؛
ـ فاصلة طبقاتی در نظام اجتماعی سنتی و ماشینی؛
می­باشد.
اسلام برای جلوگیری از رخداد اجتماعی قطع رحم سنت شریفی را وضع و تشویق نموده است که از آن به صلة رحم تعبیر می­شود و موانع تحقق آن، مسألة تحقیق ما در این نوشتار است.
روش کار تحقیق اسنادی به شیوة کتابخانه­ای ـ آرشیوی، در مایة بنیادی ـ کاربردی، با جانمایة توصیفی است.

کلیدواژه‌ها