نقش انضباط و وجدان کاری در پیشرفت و توسعه جامعه بر مبنای فرهنگ و آموزه های اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت- دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مفهوم کار بدون انضباط و وجدان کاری کامل نیست. در صورتی­که افراد جامعه کارها را بدون در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها انجام دهند، در طول زمان از اهداف مور نظر باز می‌مانند. بنابر این لازم است در کنار مفهوم کار، انضباط و وجدان کاری نیز تعریف شود تا با اتصال به آن بتوان جامعه را به سر منزل مقصود رساند. پیشوایان دین، مردم را به داشتن انضباط و وجدان در کار دعوت کرده‌اند و در سخنانش مردم را به داشتن آنها رهنمون ساخته و آثار شایستة آن را بیان نموده­اند.
هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش و جایگاه انضباط و وجدان کاری در پیشرفت و توسعة جامعه بر مبنای فرهنگ و آموزه­های اسلامی است. روش مورد استفاده در این تحقیق برای جمع­آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به صورت کتابخانه­ای است. روش مورد استفاده در سازمان­دهی و انجام تحقیق، توصیفی و تحلیلی است.
معانی و مفاهیم کار، وجدان، وجدان کاری و انضباط، جایگاه و اهمیت وجدان کاری، جایگاه و اهمیت نظم و انضباط، مؤلفه­های انضباط، مؤلفه­های وجدان کاری، راه­کارهای ایجاد و تقویت وجدان کاری و راه­کارهای ایجاد نظم و انضباط در کار در این تحقیق بررسی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها