بررسی تطبیقی اشتغال زنان در مکتب اسلام و فمنیسم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات زنان، دانشکدة اهل بیت، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان، دانشکدة اهل بیت، دانشگاه اصفهان (نویسندة مسؤول)

چکیده

پدیدة اشتغال و کار از ابتدای زندگی اجتماعی انسان مورد توجه بوده است. امروزه تفاوت موجود در مفاهیم سنتی و جدید نقش جنسیتی، عامل اصطکاک در خانواده­هاست.
اشتغال زنان هم­پای عصر صنعتی مهم‏تر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده‏اند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. از این‏رو طرح، وضع و اجرای قوانینی که نحوة استخدام، شرایط کار، میزان دستمزد و کیفیت مرخصی زنان را معین می‏کند به پدیده‏ای اجتناب‏ناپذیر تبدیل شده است.
مقاله حاضر می‏کوشد نگاه اسلام و فمنیسم به مسألة «اشتغال زنان» را ترسیم کند.

کلیدواژه‌ها