بررسی آسیب‌های رسانه‌های نوین بر هویت دینی جوانان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه کاشان و مشاور تحصیلی آموزش و پرورش شهرستان نجف‌آباد (نویسندة مسؤول)

2 دانشیار و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه کاشان

چکیده

مسألة هویت دینی جوانان، با توجه به نقش سازندة آنان در سرنوشت آیندة کشور، اهمیتی دو چندان دارد. با توسعة ارتباطات و رسانه­ها و دریافت جهانی اطلاعات، نسل جدید به مراجع جدیدتری دست می­یابد. در عصر حاضر، که شتاب و تغییر و تحولات گسترده از ویژگی­های آن است و فن­آوری­های ارتباطی از ابزارهای مهم در انتقال و تبادل اطلاعات و فرهنگ است،
شکل­گیری هویت را با تحولات و پیچیدگی­های بسیاری روبرو ساخته است. ظهور رسانه­های جدید و پیامدهای آن، همچون شکل­گیری جهان مجازی، تغییر در فرهنگ، آزادی از زمان و مکان و دخالت منابع متعدد در هویت­یابی، هویت دینی جوانان را در جنبه­های گوناگون رفتاری، اخلاقی و اعتقادی، با آسیب و چالش­هایی مواجه ساخته است.
این پژوهش با هدف آسیب­شناسی رسانه­های نوین در هویت دینی جوانان و همچنین ارائة راه­کارهای رسانه­ای انجام گرفته است. روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی می­باشد. یافته­های پژوهش حاضر نشان می­دهد که از
مهم­ترین آسیب­های رسانه­های نوین، می­توان به حاشیه رفتن منابع سنتی، سلطة فرهنگ و ایدئولوژی غرب، فردگرایی و سکولاریسم اشاره کرد که سبب بروز دگرگونی در میزان التزام جوانان به جنبه­های دینی و تغییر در ساحت شناخت و آگاهی آنان می­شود.

کلیدواژه‌ها