روابط چندگانة دینداری با مؤلفه‌های روانشناختی (براساس نظریة ریف)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه سمنان (نویسندة مسؤول).

چکیده

هدف از پژوهش حاضر پیش­بینی دینداری براساس عوامل بهزیستی روانشناختی ریف است.
تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و جامعة آماری پژوهش شامل کلیة دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی; در سال تحصیلی 93ـ1394 می­باشد. بدین منظور، تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی; به روش نمونه‌گیری طبقه­ای انتخاب شدند. آزمودنی­های پژوهش پرسشنامه­های دینداری و بهزیستی روانشناختی ریف (MSW) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوة گام به گام استفاده شد.
نتایج همبستگی پیرسون نشان داد، عوامل بهزیستی ریف با دینداری رابطة مستقیم و معنی‌داری دارند. علاوه بر آن نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در مدل اول، متغیر رشد شخصی وارد تحلیل شده و 49 درصد از واریانس دینداری را تبیین نموده است و در گام دوم با اضافه شدن ارتباط مثبت با دیگران، میزان واریانس تبیین شده از 49 درصد به 50 درصد افزایش یافته است. بنابراین در مجموع 50 درصد از واریانس دینداری توسط متغیرهای رشد شخصی و ارتباط مثبت با دیگران تبیین شده است.
بر این اساس و با توجه به این که بهزیستی روانشناختی پیش­بینی­کنندة دینداری می­باشد، پیشنهاد می­شود اقدامات لازم در خصوص افزایش بهزیستی روانشناختی و سلامت روان در دانشجویان و افراد جامعه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها