سبک زندگی سیاسی امام رضاعلیه السلام در برخورد با حاکمان

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان (نویسندة مسؤول)

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

واکاوی سبک زندگی سیاسی امام رضا و بررسی مسائل حکومتی عصر ایشان، نقشة راهی برای شناخت و به کارگیری شیوة رفتاری معصومین: با حاکمان نامشروع است. از دیدگاه روایات ائمه: و گزارشات تاریخی، روند تحولات سیاسی و فرهنگی جامعه در دوران امامت آن حضرت، زمینة بیداری افکار عمومی و توجه به حقانیت اهل­بیت: را فراهم می­کند. امام رضا با تأسی به قرآن و عترت، در تحقق کامل این روشن­گری می­کوشد و برای رسیدن به مقصود، در موقعیت­های گوناگون، تعامل و مدارای سیاسی را جزء ضروری سیرة رفتاری خود در برخورد با حاکمان قرار می­دهد. بیم خلفای وقت از آگاهی جامعه، آنها را به گونه­ای متفاوت از حکومت­های پیشین به مقابله با امام وامی­دارد. سبک هوشمندانة حضرت در حیات سیاسی خود و نحوة تعامل ایشان با نظام حاکم، امکان استفاده از فرصت طلایی به وجود آمده را مهیا کرده، تأثیر امام در بیداری اذهان را آشکار می­سازد. ظهور این مسأله را می­توان در ابعاد مختلف با بررسی رفتار عمومی ایشان با حاکمان زمان خود به خصوص مأمون دریافت. ادبیات خاص آن حضرت در گفت و گو با خلیفه و اتباع او، استراتژی­های ایشان در آگاهی بخشی به مردم، سبک استدلال­های علمی و نحوة معاشرت امام با سران نظام، روش خاص حضرت در این زمینه را به وضوح نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها