مؤلفه‌های تربیت شهروندی از منظر قرآن و سنت

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس پیوسته رستة علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان اصفهان

2 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفة آموزش و پرورش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

هدف این نوشتار، بازشناسی و بررسی مؤلفه­های تربیت شهروندی از منظر قرآن کریم و اهل­بیت: بوده است. در این راستا با بهره­گیری از رویکرد کیفی و با روش کتابخانه­ای و اسنادی، به اجمال پس از بازبینی منابع،
مؤلفه­های تربیت شهروندی از دیدگاه قرآن کریم و اهل­بیت: توصیف و احصاء شده است. مؤلفه­های تربیت شهروندی مطابق با دیدگاه قرآن کریم و اهل­بیت: و در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری به شرح زیر است. بعد شناختی شامل دانایی­محوری، برابری، آزادی بیان و اندیشه، تفکر انتقادی، حقوق بشر، شور و مشورت؛ بعد عاطفی شامل احساس تعهد، وطن­دوستی، نوع­دوستی، مسؤولیت­پذیری، عزت و اعتماد به نفس و حسن ظن؛ بعد رفتاری شامل اطاعت از قانون، مشارکت سیاسی، مشارکت اقتصادی، تحمل و سعة صدر، امانت­داری، احترام و حفظ کرامت انسانی می­باشد، که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها