جایگاه آزادی در منظومة فکری شهید بهشتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 دانش‌آموختة علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

چکیده

در میان مؤلفه­هایی که مقوم معنایی دنیای مدرن هستند، بی­تردید مفهوم آزادی، اگر در رتبة نخست نباشد، در نخستین مرتبه­ها جای دارد. نسبت اسلام و آزادی همواره محل بحث صاحب­نظران بوده و نظریات متعدد و گاه متضادی طرح شده است. انقلاب اسلامی ایران از جدی­ترین مجال­هایی بود که نسبت اسلام و آزادی را در عمل به آزمون گذارد. این نوشتار متکفل بحث نسبت اسلام و آزادی از دیدگاه یکی از برجسته­ترین اندیشمندان انقلاب اسلامی است که نقشی بی­بدیل در تدوین قانون اساسی داشت. شهید بهشتی; به خلاف روی­کردهای مطلق­نگر و انکاری، نگاهی منصفانه و نقادانه به لیبرالیسم داشته و کوشیده است با تمیز سره از ناسره، ارزیابی علمی و دقیقی از این مکتب فکری ارائه دهد و در نهایت پس از تبیین نظری نسبت اسلام و آزادی با ارائة راه­کارهای عملی نسبت آزادی در نظام نوپای اسلامی را بیان کند. روش تحقیق این نوشتار هرمنوتیک مضاعف می­باشد و آثار و تألیفات شهید بهشتی; مورد خوانش مضاعف نویسندگان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها