فرزندخواهی در سبک‌های زندگی دنیا گرایانه، دنیا گریزانه و اسلامی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه اصفهان (نویسندة مسؤول)

چکیده

تاریخ اندیشة اجتماعی از وجود سه گونة کلی از سبک زندگی حکایت دارد؛ سبک زندگی دنیاگرایانه، دنیاگریزانه و اسلامی. پاسخ این سؤالات که «سبک زندگی دنیاگرایان و دنیاگریزان، و نگاه آنان به فرزندآوری چگونه است و آیا سبک زندگی آنان با سبک زندگی اسلامی، و نگاه اسلام به فرزند و فرزندآوری تطابق دارد یا خیر؟»، هدفی است که مقالة حاضر با روش توصیفی ـ استنباطی، دنبال می­کند.
نتایج حاصل از این تحقیق بیان­گر آن است که در سبک زندگی دنیاگرایانه لذت و بهره­مندی­های دنیایی برای فرد ملاک است، بنابراین در بحث فرزندخواهی نیز وقتی فرزند با لذت و خوشی و بهره­مندی­های وی هماهنگ بوده و در تعارض نباشد مورد اقبال قرار می­گیرد. در سبک زندگی دنیاگریزانه نیز چون تعالی روحی و آخرت منهای دنیا، مد نظر قائلان بدان است، و فرزند نیز بخشی از خوشی­ها و لذت­های دنیایی محسوب می­شود، فرزندخواهی و فرزندداری مورد توجه و اقبال نیست، اما در نظر اسلام دو سبک زندگی فوق و متناسب با آن، دیدگاه این عده به فرزند و فرزندخواهی مورد نقد و تردید است. دیدگاه اسلامی دنیا و آخرت را توأمان مد نظر دارد، و فرزند و فرزندخواهی را با نظر به منافع دنیوی و اخروی آن مورد توجه و تشویق قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها