نقش ایمان در تحقق همدلی دولت و ملت و تأثیر آن بر اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

پژوهش حاضر در صدد تبیین «نقش ایمان در تحقق همدلی دولت و ملت و تأثیر آن بر اقتصاد مقاومتی» است؛ تا از این طریق گامی هر چند کوتاه در جهت تحقق برخی از ابعاد اقتصاد مقاومتی و عوامل تأثیرگذار بر آن و گفتمان­سازی آن به ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی که در بند بیست و یکم ابلاغیة سیاست­های اقتصاد مقاومتی آمده بردارد.
آنچه مسلم است دین و ایمان به واسطة رابطة قلبی که بین انسان‌ها ایجاد
می­کند، نوعی همدلی و همبستگی را در بین آنها به ارمغان می‌آورد. نقش اجتماعی دین و ایمان در همدلی و هم­اندیشی و انسجام اجتماعی انسان­ها ظهور و بروز دارد، زیرا ارزش‌هایی که زیربنای  الزامات اجتماعی هستند، در بین دینداران‌ مشترک‌اند. از جمله این ارزش­ها همدلی و انسجام اجتماعی در بین دولت و ملت است که از یک سو لازمة زندگی مؤمنانة همدلی و
هم­سویی در زندگی اجتماعی و نظام دینی است که به بیان قرآن کریم: مؤمنان حقیقی کسانی هستند که به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر9 اعتقاد قلبی دارند و چون با او بر سر امری از امور عمومی اجتماع و اتفاق کنند، استوار خواهند ماند (نور/62). از دیگر سو به برکت این همدلی و انسجام اجتماعی است که می­توان تغییر و تحولات اقتصادی اجتماعی را به وجود آورد که از جمله این تحولات تغییر و تحول در سیستم اقتصادی کشور در جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.
پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای به بررسی این مسأله پرداخته است.

کلیدواژه‌ها