بن مایه‌های اعتقادی نقش «مادری» زن در آموزه‌های وحیانی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانش‌آموختة دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکدة اصول‌الدین قم

چکیده

در پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، بُن­مایه­های اعتقادیِ نقش «مادری»ِ زن در آموزه­های وحیانی بررسی و ساختار بینشی ارائه شده است که براساس آن، توانایی پاسخ­گویی به برخی از شبهات مرتبط به دست می­آید و بطلان برخی از نگرش­های انحرافی، آشکار می­گردد. بدین منظور، براساس سه شاخصة­ «هدایت» (ناظر به اصول توحید، نبوت و امامت)، «حکمت» (ناظر به اصول توحید و عدل) و «رضایت» (ناظر به اصول توحید و معاد) مطالب ساماندهی گردید که برجسته­­ترین نتایج به دست آمده از آن بدین قرار است:
1. شاخصه­های جسمی و روحی زن از یک سو و مجموعة حقوق و تکالیف مرتبط با نقش مادریِ او از سوی دیگر، بیان­گر هماهنگی هدایت تکوینی و تشریعی و نقش قرآن کریم و اهل­بیت: در فهم انسان نسبت به جایگاه و کارکرد نقش مادری است؛
2. زن براساس حکمت الهی، مظهر تداوم و تربیت نسل انسان است و مدیریت او در برابر تزاحم­های درونی و بیرونی و عمل به فرامین الهی و اخلاص در انجام آن، ضمن فراهم آوردن موجبات رضایت زن از ایفای نقش مادری، رضایت الهی و سعادت اخروی را به ارمغان می­آورد.

کلیدواژه‌ها