بازنمایی هویت اسلامی ـ ایرانی در اندیشه‌های دفاعی امام خامنه‌ای

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه الزهراء

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است تا با مروری اجمالی بر دیدگاه­ها و بیانات مقام معظم رهبریK، بازنمایی هویت اسلامی ـ ایرانی را در اندیشه­ها، به ویژه نظریات دفاعی ایشان، دست یازد. این پژوهش، از حیث هدف، تحقیقی کاربردی؛ از منظر سطح تحلیل، از ماهیتی توصیفی ـ استنباطی برخوردار است و روشی که برای پیشبرد مطالعه و دست­یابی به اهداف مورد نظر، اتخاذ گردیده، روش اسنادی ـ تحلیلی است. داده­های مورد نیاز نیز از راه مطالعات کتابخانه­ای و اسنادی و با استفاده از ابزار فیش­برداری گردآوری شده است. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که مقام معظم رهبریK، در فرمایشات خویش، اهمیت وافری برای هویت اسلامی ـ ایرانی قائل بوده و مؤلفه­هایی همچون وجود روحیة معنوی، یاد خداوند و توکل به او، دوری از دنیاطلبی و زبان و ادبیات فارسی را معرفی می­نمایند. همچنین ایشان، دفاع از هویت اسلامی ـ ایرانی را به واسطة افسران و نیروهای مسلح در دورة جنگ نرم دانسته و وجود استقلال، اعتقاد و اعتماد مردم به هویت­شان، شناسایی و درک عمیق روش­های مورد استفاده دشمنان سلطه­جو را به عنوان ملزومات
نگه­داشت فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی در نظر دارند. در نهایت براساس نتایج به دست آمده در پژوهش باید اظهار کرد راه­حلی که باید برای مقابله با دشمن در دوران جنگ نرم به کار بست، مجهز شدن به علم و فناوری و تجهیزات مدرن و استفاده از استراتژی نرمش قهرمانانه برای رسیدن به مقصود است.

کلیدواژه‌ها