والدین و پیشگیری از انحرافات اجتماعی در سیرۀ امام صادق

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، استاد مدعو دانشگاه پیام نور

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران.

چکیده

شخصیت افراد از همان دورۀ کودکى، تکوین می‌‌یابد و شیوه‌هاى گوناگونى جهت تربیت و پیشگیری از انحرافات آنان وجود دارد. در این میان، نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه خانواده چه مؤلفه‌هایی را مد نظر داشته باشد تا بتواند نقش خود را در پیشگیری از انحرافات اجتماعی به خوبی ایفا کند، در پرتو سیرۀ امام صادق† مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است برخی از این شیوه‌های اصلاح رفتار به والدین عرضه شود. در این نوشتار، پس از بیان مفاهیم انحراف اجتماعی به بیان دیدگاه مکاتب مختلف در مورد علل انحرافات پرداخته شده است. سپس نظر اسلام در این مورد، مطرح و عواملی که می‌تواند در ایجاد انحرافات نقش داشته باشد بیان گردیده است. در ادامه، راهکارهای مناسب در پیشگیری از این انحرافات از بیانات امام صادق† استخراج گردیده و با توجه به ادوار و ابعاد مختلف تربیتی تنظیم شده است. هدف این نوشتار، بیان مؤلفه‌هایی برای والدین در پیشگیری از انحرافات اجتماعی از زبان شخصیتی است که سیره و سنت وی آزموده شده و بری از هرگونه خطا است. پژوهش حاضر، مبتنی بر روش کتابخانه­ای است که بر مبنای موضوع انتخابی از روش تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها