دستاوردهای نماز برای سلامت معنوی و توسعۀ اجتماعی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

مصلحت­نگری و جامعیت دین اسلام و مطابقت آن با نظام تکوین و فطرت، سبب شده تا اوامر و نواهی الهی از پایداری و واقع­گرایی برخوردار باشد. کنکاش دربارۀ کارکرد­های اجتماعی فریضۀ نماز و پیامدهای آن از مسائل جدی این تحقیق است. سؤال این است که نماز به عنوان یک فریضۀ الهی، چه آثار وضعی در حوزۀ اجتماعی دارد؟ می­توان گفت نماز با ایجاد رابطۀ حقیقی میان ارکان و اجزاء عالم، به مثابۀ یک اهرم هدایتی، نظارتی، حمایتی عمل نموده و از یک سو با تربیت انسان اجتماعی، مانع انحراف جامعه شده و از سوی دیگر، با ترسیم اهداف کلی و جایگاه انسان در نظام خلقت، زمینۀ پیوستگی و همراهی او را با خالق و ارادۀ او فراهم می­آورد. بنای تحقیق آن است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، براساس آموزه­های دینی برگرفته از نصوص دینی، این موضوع را دنبال کند و مدعی است، این تحقیق از جهت زاویۀ نگرش به موضوعات دینی و تقریر مطالب با ایجاد فرصت تأمل برای صاحب‌نظران و مدیران و آحاد جامعه، توفیق اقامۀ نماز و پاسداشت آن را بیش از پیش فراهم خواهد آورد

کلیدواژه‌ها