بررسی تأثیر دینداری اسلامی بر شکل‌گیری فرهنگ نوع دوستی

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دینداریِ اسلامی بر شکل­گیری فرهنگ نوع‌دوستی در جامعۀ ایران تدوین شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که چرا و چگونه، دینداری اسلامی بر شکل­گیری فرهنگ نوع­دوستی تأثیر می‌گذارد؟ از روش اسنادی و پیمایش[1]، با ابزار فیش­برداری و پرسشنامه برای جمع‌آوری داده­ها و تحلیل موضوع استفاده شده است. تحلیل و بررسی یافته‎ها نشان می­دهد که اسلام با قابلیت تولید فرهنگ مبتنی بر ارزش­ها و هنجارهای انسان­دوستانه، موجب افزایش هنجارمندی، اعتماد اجتماعی، اثربخشی، مسئولیت­پذیری و نهایتاً رفتار انسان­دوستانه نسبت به هم­نوعان می­گردد. یافته­ها بیانگر آن است که میان میزان دینداری و نوع‌دوستی، رابطۀ معنادار و مستقیمی وجود دارد، به این معنا که با افزایش(یا کاهش) دینداری، میزان نوع­دوستی در افراد، افزایش(یا کاهش) می­یابد. همچنین میان دینداری با دو بُعد نگرشی و رفتاری نوع‌­دوستانه نیز، رابطۀ معنادار و مستقیمی وجود دارد. براین‌اساس، همراه با افزایش و گسترش دینداریِ اسلامی، فرهنگ نوع­دوستانه در جامعۀ اسلامی گسترش خواهد یافت.[1]. Survey.

کلیدواژه‌ها