بازدارندگی، آفاق و قلمرو آن با تأکید بر راهبردهای دفاعی مقام معظم رهبری(مدظلّه‌العالی)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد مقدس و استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

در دنیای معاصر، برخورداری از توان بازدارندگی در برابر سلطه‌جویان به‌عنوان یک راهبرد دفاعی به‌منظور وادار نمودن دشمن به دوری از اقداماتی است که منافع و مصالح ملی را در معرض تهدید و خطر قرار می‌دهد. هدف این نوشتار، تبیین یکی از مهم‌ترین وظایف مسلمانان در ارتباط با دشمنان مبنی بر آمادگی همه‌جانبه برای دفاع در حد بازدارندگی و تذکار به مسئولان دفاعی و امنیتی و نیز بیان قلمرو آن براساس آموزه‌های دینی با تأکید بر اندیشه دفاعی مقام معظم رهبری است. براین‌اساس، سٶال اساسی این است که قلمرو بازدارندگی در قرآن و سنت چیست؟ راهبردهای دفاعی مقام معظم رهبری برای مصونیت جمهوری اسلامی از تجاوز بیگانگان کدام است؟ نگارنده سعی نموده به این پرسش‌ها پاسخی درخور دهد و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که قلمرو بازدارندگی غیرمحدود به چند امر، و راهبردهای دفاعی مقام معظم رهبری نیز متعدد و گوناگون است.
از نگاه این قلم، توجه مردم، سیاست‌گذاران، طراحان و برنامه‌ریزان امنیتی ـ دفاعی به این راهبردها می‌تواند منجر به تقویت اقتدار بازدارندگی کشور شده، دشمن را از فکر حمله و آسیب رساندن مأیوس بلکه منصرف نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Deterrence, Its Horizons and Territory with an Emphasis on the Defense Strategies of the Supreme Leader

نویسنده [English]

  • Sayyed Mehdi Ahmadi Nik
Assistant professor, Razavi University of Islamic Sciences
چکیده [English]

 in the contemporary world, having the power of deterrence against those who seek domination is a defense strategy in order to force 
the enemy to stay away from actions that threaten national interests. The purpose of this article is to explain one of the most important duties of Muslims in relation to the enemies, which is to prepare comprehensively for defense to the extent of deterrence and remind the defense and security officials, as well as to express its territory based on religious teachings, emphasizing the defense thought of the supreme leader. According to this, the basic question is, what is the scope of deterrence in Quran and Sunnah? What are the defense strategies of the Supreme Leader to protect the Islamic Republic from foreign aggression? The author tried to give an appropriate answer to these questions and analyzed them using library sources with a descriptive-analytical method And he has reached the conclusion that the scope of deterrence is not limited to several things and the defense strategies of the Supreme Leader are numerous and diverse. The author believes, the attention of the people, policy makers, designers and security-defense planners to these strategies can lead to strengthening the country’s deterrence authority, dissuade the enemy from thinking of attacking and causing damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The importance of defense
  • Deterrence
  • Quran
  • Territory
  • Defensive strategies of the supreme position of leadership