بررسی جامعه‌شناختی مؤلفه‌های تربیتی جامعۀ منتظر در اندیشۀ شهید مطهری

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دکتری تخصصی، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

امروزه بشریت به‌دنبال آرامش و امید و آرزوی زندگی بی‌دغدغه و سالمی است که بتواند زندگی معنوی انسان را معنا بخشیده و در مسیری ارزشمند قرار دهد. در حقیقت، این مسیر هدفمند و ارزشی و همه‌جانبه، همان مسیر توحیدی در زندگی است که ابتدا از سوی خداوند به پیامبرN و ائمه اطهارM و در نهایت به امام زمانu واگذار شده است. یکی از گام‌های اساسی در راستای ظهور جامعه منتظر نیز شناخت مقدمات و مؤلفه‌های تربیت مهدوی است که همان تربیت حقیقی و دینی مکتب اسلام است. هدف از این مقاله، بررسی جامعه‌شناختیِ مؤلفه‌های تربیت دینیِ جامعۀ منتظر در آثار و اندیشه‌های متفکران دینی و به‌ویژه شهید مطهری بوده که بر مبنای روش تحلیل محتوای کتابخانه‌ای که بیشترین محتوا را در مورد شاخص‌های فرهنگ مهدویت داشته، سامان یافته است. براساس روش مذکور، برخی از مؤلفه‌های مهم، مطلوب و اثرگذار تربیت مهدوی شامل معرفتی، ارزشی، سیاسی، تحولی، رفتاری، انتظار، اخلاقی، معنوی و... به‌صورت مستقیم بررسی و انتخاب شدند و سپس مؤلفه‌های تربیت مهدوی که مأخوذ از آثار استاد شهید مطهری می‌باشند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. سرانجام، نتایج نشان داد که انسان باید ابتدا در مراحل شناختی به‌صورت یقینی، این شناخت را در درونش نهادینه سازد (خودسازی دینی) و سپس در عمل و زندگی عادی خود نیز پیاده نماید و در این صورت، انسان با این ویژگی می‌تواند در جامعۀ منتظر، تأثیرگذار و منشأ اثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological Investigation of the Educational Components of the Waiting Society in the Thought of Shahid Motahari

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Taghizadeh rahghi 1
  • Rahim Hojjati Siboni 2
1 Member of the faculty of Islamic Azad University, Rasht branch
2 PhD, Sociology of Social Issues of Iran, Islamic Azad Univ. North Tehran Branch
چکیده [English]

oday, humanity is looking for peace, hope and a wish for a healthy and without tension life that can give meaning to human spiritual life and put it on a valuable path. In fact, this purposeful, valuable and Comprehensive path is the monotheistic path in life, which was first entrusted by God to the Prophet(PBUH) and the Imams(AS) and finally to Imam Zaman(AS). One of the basic steps towards the emergence of a waiting society is to know the basics and components of Mahdavi education, which is the true and religious 
education of the school of Islam. The purpose of this article is the sociological investigation of the religious education components of the waiting society in the works and thoughts of religious thinkers, especially Shahid Motahari, which was organized based on the library content analysis method that had the most content on the indicators of Mahdism culture. Based on the mentioned method, some important, desirable and effective components of Mahdavi education, including epistemic, valuable, political, transformational, behavioral, intizar, moral, spiritual, etc., were directly examined and selected And then the components of Mahdavi education, which are taken from the works of Shahid Motahari, were examined and analyzed. Finally, the results showed that a person must first institutionalize this knowledge in the cognitive stages in a certain way (religious self-improvement) And then implement it in his normal life and action, and in this case, a person with this characteristic can be an influence and a source of influence in the waiting society.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Components of reappearance
  • Religious education
  • Waiting society
  • Islamic lifestyle
  • Shahid Motahari