واکاوی فرایند بلوغ اجتماعی و کارکرد آشکار آن در دوره وزارت براساس آیات و روایات

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 استادیار گروه مطالعات اجتماعی، جامعة المصطفی العالمیه، قم، ایران

چکیده

فرایند بلوغ اجتماعی براساس آیات و روایات در دوره‌های زمانی مختلفی شکل می‌گیرد. شناخت هریک از این مراحل، همراه با ویژگی‌ها و خصوصیات خاص آن‌ها، انسان را در بهره‌مندی از شرایط مختلف توانمند می‌سازد. یکی از این دوره‌ها، دوره وزارت یعنی هفت سال سوم زندگی است. در این دوره، نوجوان تشبیه به وزیر شده است که این بیان دلالت دارد بر اینکه این مرحله از زندگی، دوره متفاوتی است. ازاین‌رو نحوه ارتباط با نوجوان و جامعه‌پذیری وی نسبت با دوره‌های پیشین تفاوت‌هایی می‌یابد. در واقع در این بازه زمانی، اگر فرزندان ارتباط مطلوب با سازه‌های جامعه‌پذیری داشته باشند، زمینه کارکردهای مهمی چون ازدواج بهنگام، تشکیل خانواده و آشنایی با مسئولیت‌های اجتماعی فراهم می‌آید. نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که بلوغ اجتماعی و آشنایی با نقش‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی، به‌صورت ثبت‌شده از هنگام تولد در وجود نوجوان حضور ندارد. بالفعل شدن آن، وابسته به ارتباط مطلوب با سازه‌های جامعه‌پذیری و کسب ویژگی‌های خاص در این دوره می‌باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد بررسی و تحلیل فرایند بلوغ اجتماعی و کارکرد آشکار آن از منظر آیات و روایات است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کسب هویت و توانمندی اجتماعی، از جمله ویژگی‌های مهم و مٶثر در دوره وزارت است که باعث می‌شود تا فرزندان در ایفای نقش‌های اجتماعی، توانمند ظاهر شده و بتوانند عهده‌دار مسئولیت‌های اجتماعی گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Process of Social Maturity and Its Obvious Function During the Ministry Period Based on Verses and Hadiths

نویسندگان [English]

  • sadegh meshkati 1
  • Fazel Hesami 2
1 PhD student in Sociology, Research Institute of Hawzah & University, Qom
2 Assistant professor, Dept. of Social Studies, Al-Mustafa International University, Qom
چکیده [English]

the process of social maturity is formed based on verses and Hadiths in different periods of time. Knowing each of these 
he title by which the Holy Qur'an mentions the family system, and the dignity of man and woman in this system, is an issue that has been studied in this research by the method of inferential thematic interpretation. In the family system in the Qur'an, a man is the “protector” and this concept is different from patriarchy; Maintaining the dignity of woman in this system is one of the most important features of the Quranic family, which has many functions; A place of peace, a psychological shelter for man and children, building the future, obedience and responsibility in the family, honesty and protection of the pure generation, teacher and mentor, preservation of the family’s financial resources and wealth, preservation and protection of respect and honor, legitimate provision of sexual needs, Designing the nutrition and health of family members is one of the important social roles of a muslim woman. It is possible to perform this role by performing tasks such as housekeeping, husbandry and child rearing, protection and spiritual needs of the family while maintaining the dignity of the “guardian” and “protector” man. The position of a man in the Quranic family system is protector, manager, guardian, chief, Amir and leader of family members and wife. Therefore, we can talk about the structure of authority in the
stages, along with their special features and characteristics, empowers humans to benefit from different conditions. One of these periods is the ministry period, which means the third seven years of life. In this period, the teenager is compared to a minister, which indicates that this stage of life is a different period. Therefore, the way of communicating with the teenager and his sociability are different compared to the previous periods. In fact, in this period of time, if the children have a favorable relationship with socialization structures, the ground for important functions such as timely marriage, family formation and familiarity with social responsibilities will be provided. One thing that should be noted is that social maturity and familiarity with social roles and responsibilities are not present in a teenager’s existence as recorded since birth. Its actualization is dependent on the desired relationship with the structures of socialization and the acquisition of special characteristics in this period. This article tries to investigate and analyze the process of social maturity and its obvious function from the perspective of verses and traditions with a descriptive-analytical method. The findings of the research show that the acquisition of social identity and empowerment is one of the important and effective features in the ministry period, which makes children appear capable in playing social roles and can assume social responsibilities.
  

کلیدواژه‌ها [English]

  • social maturity
  • socialization
  • ministry
  • obvious function