روش شهودی از نظر: هستی‌شناسی – معرفت‌شناسی – روش‌شناسی برگرفته از آراء و نظرات ملاصدرا

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

پژوهشگر پسا دکترای گروه مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به پیشینه فلسفه و عرفان و اختلافاتی که بین طرفداران عقلی و نقلی و شهودی وجود دارد ، نقطه اتصال و تکامل آن‌ها در آرا و نظرات ملاصدرا دیده می‌شود و ازاین‌رو نظریات ملاصدرا برای شناخت هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی و روش‌شناسی و کاربرد شهود در کنار عقل و نقل از مهم‌ترین موارد است که در این پژوهش به آن‌ها پرداخته‌شده است. ملاصدرا قائل به تشکیک در وجود به‌عنوان حقیقتی واحد است، می‌توان وی را قائل به تشکیک در طریق وصول بدان حقیقت نیز دانست؛ طریقی واحد که در سه مرتبۀ عقل، شهود و وحی رخ نموده است. به اعتقاد وی، نفس انسانی جامع همه حقائق هستی است. ملاصدرا پیوند عقل و نقل و شهود را در کنار هم ممکن ساخته است و امکان کاربرد روش شهودی با استدلال عقلی و نقلی را پذیرفته است. روش شهودی دارای هستی‌شناسی مبتنی بر علم ظهور خداوند و معرفت‌شناسی شهودی توأمان با استدلال و نقل و تجربه و اتحاد علم و عالم و معلوم و بر اساس علم حضوری و حصولی و روش‌شناسی کاربرد شهود و عقل و نقل و تجربه برای رسیدن به حقیقت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intuitive method in terms of: ontology - epistemology - methodology Taken from Mulla Sadra's opinions

نویسنده [English]

  • ehsan namdar joyami
Postdoctoral researcher, Department of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Considering the background of philosophy and mysticism and the differences that exist between intellectual, narrative and intuitive followers, their connection and evolution point can be seen in Mulla Sadra's views and opinions. Along with reason and quoting, it is one of the most important issues that have been addressed in this research. Mulla Sadra believes in doubt in existence as a single truth, he can also be considered in doubt by reaching that truth; A single way that has occurred in three levels of intellect, intuition and revelation. According to Mulla Sadra, the universe consists of three levels of existence that created the existential worlds, which are: the material world, the example world and the intellect world. For each of these worlds, there are levels in the soul, which include the levels of natural or physical existence, sensual existence, and rational existence. According to him, the human soul is the all-encompassing truth of the universe. Mulla Sadra has made possible the connection of reason and intuition and intuition together and has accepted the possibility of using the intuitive method with rational and narrative reasoning. The intuitive method has an ontology based on the science of the appearance of God and an intuitive epistemology based on reasoning and narration, and based on face-to-face and acquired science and the methodology of using intuition and reason and narration to reach the truth

کلیدواژه‌ها [English]

  • ontology
  • epistemology
  • methodology
  • intuitive method
  • transcendent wisdom