روش‌های تربیت احساسات و گرایش‌های اخلاقی در گفت‌وگوهای اخلاقی در قرآن کریم

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده

این پژوهش با هدف بیان روش‌های تربیت احساسات و گرایش‌های اخلاقی در گفتگوهای اخلاقی در قرآن کریم، انجام شده ‌است. روش انجام این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. به این شکل که ابتدا پژوهش‌های مرتبط با موضوع، مطالعه و فیش‌برداری گردید؛ سپس تمام آیات قرآن، با این نگاه، مطالعه، بررسی و فیش‌برداری شد. نیایج این پژوهش نشان می‌دهد که هدف تربیت احساسات و گرایش‌های اخلاقی در گفتگوهای اخلاقی در قرآن، بازداشتن عواطف و گرایش‌های منفی و برانگیختن عواطف و گرایش‌های اخلاقی مثبت در مخاطب است. در این گفتگوها، برای تربیت احساسات و گرایش‌های اخلاقی مخاطب، از روش‌های استفاده از جاذبه‌های ظاهری و کلامی، معرفی الگوهای اخلاقی، برانگیختن و بازداشتن و دوستی و محبت، استفاده شده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، والدین و کسانی که در مقام تربیت اخلاقی دیگران هستند، باید به خوبی از شیوۀ گفتگو استفاده نموده، از روش‌های تربیتی یادشده، برای تربیت عواطف و گرایش‌های اخلاقی فرزندان و متربیان، استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

methods of educating moral feelings and tendencies in moral conversations in the Holy Quran

چکیده [English]

The aim of this study was to express the methods of training moral feelings and tendencies in moral conversations in the Holy Quran. The method of this research is descriptive-analytical. In this way, first related research was studied and filmed; Then all the verses of the Qur'an were studied, studied and filmed with this view. The results of this study show that the purpose of training moral feelings and tendencies in moral conversations in the Qur'an is to restrain negative emotions and tendencies and to arouse positive emotions and positive tendencies in the audience. In these conversations, in order to train the audience's moral feelings and tendencies, methods of using physical and verbal attractions, introducing moral patterns, inciting and deterring, and friendship and love have been used. According to the findings of this study, parents and those who are in the position of moral education of others, should use the method of conversation well, use the mentioned educational methods to train the emotions and moral tendencies of children and educators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • moral education
  • tendencies and emotions
  • moral dialogue
  • methods of moral education