رابطه جامعه توحیدی و عدالت اجتماعی در کلام امام رضا (ع)

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

چکیده
عدالت از اوصافی است که همه چیز در عالم هستی قابلیت اتصاف به آن را دارند. حقیقت و مفهوم عدالت هم در مورد خدا و افعال او، همچنین در مورد نظام هستی و به طور خاص، در مورد انسان و افعال فردی و اجتماعی او مطرح است. عدالت معیار و میزان حقیقت و حقانیت اشیاء و افعال به شمار می‌آید. از جمله اموری که متصف به صفت عدالت می‌شود «اجتماع و جامعه» است، یعنی همان‌گونه که انسان به عنوان یک شخص متصف به صفت عدالت می‌شود و او را «عادل»، می‌نامیم، جامعه و اجتماع نیز قابلیت اتصاف به صفت عدالت را دارد و آن را «جامعۀ عادلانه» و یا «اجتماع و جامعۀ عدالت محور» نام‌گذاری می‌کنیم. آنچه محور این نوشته را تشکیل می‌دهد، تبیین توصیفی-تحلیلی رابطه جامعۀ توحیدی با عدالت اجتماعی در پرتو کلام امام رضا† است. ثمرۀ این پژوهش این است که اساس و مبنای عدالت اجتماعی در نگاه امام رضا† حقیقت توحیدی است و تنها راه برپایی عدالت اجتماعی، شکل‌گیری جامعۀ توحیدی و پیاده کردن احکام و دستورات الهی و پایبند بودن افراد جامعه به آن است.
واژگان کلیدی: امام رضا† ؛ توحید؛ حقیقت؛ جامعه؛ عدالت اجتماعی
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Monotheistic society and Social Justice in the Words of Imam Reza (as)

چکیده [English]

Justice is one of the characteristics that to which everything in this world can be attributed. The truth and the concept of justice are used about God and His actions, as well as about the system of existence and, in particular, about man and his individual and social actions. Justice is the criterion and measure of the truth and rightfulness of objects and actions. One of the things that can be characterized whit justice is "community and society". That is, just as man, as a person, is characterized by the attribute of justice and we call him "just", so community and society can be characterized with the attribute of justice and we call it "just society" or "society and Justice-oriented". The heart of this writing is a descriptive-analytical explanation of the foundation of monotheistic society and social justice and the relationship between the two in the light of the words of Imam Reza (AS). The result of this research is that the basis of social justice in the view of Imam Reza (AS) is the monotheistic truth and the only way to establish social justice is to establish a monotheistic society and implementation the divine commands and adherence to it.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Reza (AS)
 • Oneness
 • Truth
 • Society
 • social justice
 1. قرآن کریم.
 2. ابن بابویه، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا†‏، محقق / مصحح: مهدی لاجوردى، تهران، نشر جهان، 1378.
 3. ابن‌سینا، حسین بن عبد الله، النجاة، مصحح: محمد تقی دانش پژوه، تهران، دانشگاه تهران، 1379.
 4. ــــــ ، الإلهیات من کتاب الشفاء، محقق: حسن زاده آملی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم، 1376.
 5. ــــــ ، شرح الاشارات و التنبیهات لنصیر الدین طوسی، قم، کتابخانۀ مرعشی نجفی، 1404.
 6. حسینی طهرانی، محمد حسین، نور ملکوت قرآن‏، مشهد، علامه طباطبایى، 1427.
 7. داوری اردکانی، فارابی مؤسس فلسفۀ اسلامی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1377.
 8. طباطبایی، محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم در ضمن مجموعه آثار شهید مطهری، قم، صدرا، 1372.
 9. ــــــ ، المیزان فی تفسیر القرآن‏، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1390‏.
 • صدر، سید محمد باقر، مدرسۀ اسلامی، ترجمه کاظمی خلخالی، تهران، مؤسسۀ مطبوعاتی عطایی، 1362.
 • ــــــ ، الاسلام یقود الحیاة، طهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1403.
 1. قمی، قاضی سعید، شرح توحید الصدوق، تصحیح نجف‌قلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1415.
 2. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، مصحح: غفارى على اکبر، تهران، دار الکتب الإسلامیه، 1407.
 3. لاهیجی، عبد الرزاق، گوهر مراد، تهران، نشر سایه، 1383.
 4. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، تحقیق: محمد باقر بهبودی، انتشارات دار احیاء التراث العربی، 1403.
 5. مصباح یزدى، محمدتقى، پیش نیازهاى مدیریت اسلامى، تحقیق: غلامرضا متقى فر، قم، مؤسسۀ آموزشى و پژوهشى امام خمینىŠ، 1381.