مطالعۀ تطبیقی خانواده از دیدگاه شهید مطهری و تالکوت پارسونز

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه آزاد واحد دهاقان

2 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده

خانواده کوچک‌ترین و مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه می‌باشد و افرادی که در این محیط رشد می‌یابند، به میزان قابل توجهی در رشد و شکوفایی جامعه نقش دارند. با توجه به اهمیت این نهاد در جامعه، همواره نظرات و دیدگاه‌های مختلفی راجع به کارکرد و ساختار و وظایف اعضا در خانواده، توسط صاحب‌نظران در طول تاریخ مطرح شده است. این مقاله، با بررسی نظریات شهید مرتضی مطهری و تالکوت پارسونز دربارۀ خانواده، به نوعی به دنبال مقایسۀ دو دیدگاه جامعه‌شناسانه و اسلامی دربارۀ خانواده است. در بحث کارکرد خانواده، تولید نسل و پرورش نسل آینده، دادن هویت اجتماعی به فرزندان و ایجاد یک محیط امن و آرام، مورد توجه دو صاحب نظر بوده است. در بیان ویژگی‌های خانواده هم برمبنای ازدواج بودن، واحد مصرفی، نظم غریزۀ جنسی و... نمونه‌ای از ویژگی‌های خانواده است. در بخش وظایف اعضای خانواده، بحث نقش‌های ابزاری و ابرازی و به تعبیر شهید مطهری، تشابه حقوق زن و مرد بیان شده است.

کلیدواژه‌ها