بررسی نقش امام رضا† درتقابل با بدعت با تأکید بر روایات عیون اخبار الرضا*†

نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور خوزستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه پیام نور، مرکز اهواز

چکیده

مسألۀ بدعت، یکی از مسائل مهمی است که از زمان رحلت پیامبر اکرمˆ تا به امروز، همواره یکی از دغدغه‌های دینداران و به ویژه، متولیان بشری هدایت انسان به سوی کمال و سعادت، یعنی وجود شریف حضرات ائمۀ معصومین‰ بوده است. مسألۀ بدعت و بدعتگذاری در دین، با ظهور وهابیت در شبه جزیرۀ عربستان و گسترش افکار و اندیشه‌های آنان تا عصر ما، اهمیت خاص می‌یابد، چه این گروه، با هدف سست نمودن پایه‌های ایمان و اعتقادات شیعه و به‌ویژه جوانان، با استفاده از روش‌های نوین اطلاع‌رسانی، اعم از اینترنت، ماهواره و... شیعه و مذهب تشیع را به بدعت‌گذاری در دین متهم می‌نمایند.
آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد، کیفیت تقابل و رویارویی با مسألۀ بدعت در زندگانی امام علی بن موسی الرضا† است. عرصۀ زندگی امام علی بن موسی الرضا† و به‌ویژه عصر امامت ایشان، چه به لحاظ معنا و چه به لحاظ ظاهر که مقارن با خلافت هارون، امین و مأمون عباسی بوده و از لحاظ بُعد زمان، بیست و پنج سال طول کشیده است، می‌تواند شایستگی تحقیق و پژوهش را در زمینۀ بدعت و کیفیت مواجهۀ امام با آن را بیابد. به دلیل گستردگی دامنۀ فعالیت‌های علمی و کلامی امام، در این پژوهش، موضوع بدعت و نحوۀ مواجهۀ امام با آن مورد بررسی قرار گرفته است. جامعۀ آماری محقق در این تحقیق، کتب مربوط به زندگی آن حضرت، به‌ویژه کتاب عیون اخبار الرضا† و جلد چهل و نهم از مجموعۀ بحار الانوار (شرح زندگی امام علی بن موسی الرضا†) است. اما برای رسیدن به نتیجۀ قطعی، منابع دیگر نیز مورد بررسی قرار گرقته است. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و بررسی اسناد تاریخی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها