کلیدواژه‌ها = مطلق‌انگاری
نقد برون گفتمانی پارادایم های عدالت در اندیشه سیاسی غرب

دوره 24، شماره 118، بهمن 1397، صفحه 3-32

سیدزکریا محمودی رجا؛ محمد علی توانا؛ سید عبدالله هاشمی اصل؛ جواد جریده