نویسنده = ���������� ��������������
بررسی ادلة تفاوت دیة زن و مرد در فقه امامیه

دوره 21، شماره 106، آذر 1394، صفحه 159-184

امیررضا قانع