نویسنده = ���������� ������������ ��������
رهیافتی بر راهکارهای اجرایی انفاق در جامعه، از منظر آیات و روایات

دوره 25، شماره 120، اسفند 1398، صفحه 129-164

محمود واعظی؛ نجمه ناصری طاهری